Operátory

= - * / % sčítání, odčítání, násobení, dělení, modulo dělení
** umocňování
. spojení řetězců
x vrací řetězec tvořený x opakovaným použitím levého operandu.
Počet opakování uvádí pravý operand
++ -- auto-zvětšení/zmenšení
? : if-then-else
|| && logické or/and
== != numerická rovnost/nerovnost
eq ne rovnost/nerovnost řetězců
< > numericky menší/větší
lt gt rětězcově menší/větší
<= => numericky menší/větší nebo rovno
le ge řetězcově menší/větší nebo rovno
<=> cmp numerické/řetězcové porovnání, vrací -1,0,1
=~ !~ vyhledání, substituce nebo nahrazení

Podmínky

vyraz1 if vyraz2 provede výraz1 pokud platí výraz2
vyraz1 until vyraz2 provede výraz1 dokud neplatí výraz2
vyraz1 || vyraz2 provede výraz2 pokud neplatí výraz1
vyraz1 ? vyraz2 : vyraz3 pokud platí výraz1 provede výraz2 jinak výraz3
Na místo jednoho příkazu je možné uvést blok příkazů uzavřený v {}
if (vyr) blok
[[elsif (vyr) blok ...]
else blok]
unless (vyr) blok
[else blok]
while (vyr) blok
[continue blok]
until (vyr) blok
[continue blok]
for (vyr;vyr;vyr) blok
foreach prom (pole) blok
blok [continue blok]
Speciální tvar je:
do blok while vyr     blok příkazů se provede
do blok until vyr     porpvé bez testování výrazu

Příkazy řízení

do BLOK vrací hodnotu posledního výrazu v bloku. Příkaz next,last a redo zde není možné použít.
do PROCEDURA(seznam) spustí proceduru a vrací hodnotu posledního výrazu v proceduře. Preferovaná forma volání procedury je &PROCEDURA.
do JMENOSOUBORU spustí obsah souboru jako perlový skript. Chyby jsou vráceny v proměnné $@.
goto NAVESTI běh programu pokračuje na uvedeném návěští.
last [NAVESTI] ukončí cyklus, běh pokračuje za koncem cyklu dalším blokem příkazů.
next [NAVESTI] vynechá konec iterace a zahájí další iteraci cyklu.
redo [NAVESTI] znovu provede blok příkazů bez vyhodnocování podmínky.
return výraz vrací hodnotu výrazu z procedury.

Operátory pro soubory

Unární operátory, které mají jako argument jméno souboru nebo filehandle a testují vlastnosti souboru. Pokud je argument vynechán testují $_.
-r -w -x -oSoubor je pro efektivní uic přístupný pro čtení/zápis/spuštění
-R -W -X -O Soubor je pro reálné uic přístupný pro čtení/zápis/spuštění
-e -z -sSoubor existuje/má nulovou velikost/nemá nulovou velikost
-f -dSoubor je plain soubor/adresář
-l -S -pSoubor je symbolická linka/soket/jméno pipe (FIFO)
-b -cSoubor je speciální soubor blokový/znakový
-u -g -kSoubor má nastavený setuid/setgid/sticky bit
-tZda filehandle ukazuje na terminál
-T -BSoubor je textový/ne-textový.Vrací hodnotu True pro prázdný soubor.
-M -A -CSoubor změnil datum vzniku/přístupu/inode. Čas se počítá od spuštění scriptu.

Aritmetické funkce

atan2(Y,X) vrací arctangent z Y/X
cos(výraz) vrací cosinus
exp(výraz) vrací e umocněno na výraz
int(výraz) vrací celou část výrazu
log(výraz) vrací přirozený logaritmus výrazu
sin(výraz) vrací sinus výrazu
sqrt(výraz) vrací druhou odmocninu výrazu
time vrací počet sekund od 1. ledna 1970.

Funkce pro řetězce

chop(seznam) odřízne poslední znak všech prvků pole, poslední odříznutý znak vrací. Pokud je seznam jedna proměnná, je možné vynechat závorky.
crypt(plaintext,salt) kóduje řetězec
eval(výraz) výraz je zpracován jako by se jednalo o perlovský program. Vracená hodnota je hodnota posledního vyhodnoceného výrazu. Pokud se vyskytne syntaktická chyba nebo chyba při běhu, vrací funkce nedefinovaný řetězec a proměnná $@ je naplněna chybou.
eval{výraz;...} spustí příkazy uvnitř složených závorek. Chyby ošetřuje jako předchozí funkce.
index(řetěz,podřetěz[,offset]) vrací pozici výskytu podřetězce v řetězci od offsetu. Pokud se podřetězec nenajde, vrací $[-1.
length(výraz) vrací délku hodnoty výrazu v počtu znaků.
rindex(řetěz,podřetěz[,offset]) vrací pozici posledního výskytu podřetězce v řetězci do offsetu.
substr(výraz,ofset[,délka]) vrací podřetězec zvýrazu. Pokud je offset záporné číslo, počítá se od konce řetězce.
Každý znak může být následován dekadickým číslem, které udává počet opakování, * označuje všechny zbylé argumenty.
Pokud formát začíná %N, unpack vrací N-bitový kontrolní součet. V šabloně je možné použít mezery pro lepší čitelnost.